Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs5/archikacz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs5/archikacz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Ochrana osobních údajů | Archika

Ochrana osobních údajů

 

Obchodní společnost ARCHIKA s.r.o. se sídlem č.p. 9, 687 09 Boršice,
IČO 27715795, DIČ 27715795, zapsaná ve veřejném rejstříku /obchodním rejstříku/ vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 54106

­­­­­­­­Verze: GDPR – In – A – 01/2022

Věc: Informace a sdělení správce vůči subjektům údajů (dále též jen „Informace OU“) činěná ve smyslu Čl. 12 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení GDPR“) a dle příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále též jen „ZOOÚ“)

Informaci OU podává správce: obchodní společnost ARCHIKA s.r.o. se sídlem č.p. 9, 687 09 Boršice, IČO 27715795, DIČ 27715795, zapsaná ve veřejném rejstříku /obchodním rejstříku/ vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 54106 (dále též jen „správce“)
Tato Informace OU je určena: všem fyzickým osobám – subjektům údajů (a to každému jednotlivě), jejichž údaje jsou správcem získávány s účinností od 1.2.2022; subjektem údajů (dále též jen „subjekt údajů“) se přitom rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují
Obsah Informace OU: veškeré informace uvedené v článcích 13 a 14 Nařízení GDPR a veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 o zpracování uvedené v Nařízení GDRP

Správce tímto sděluje subjektu údajů následující informace dle Čl. 13 a 14 Nařízení GDPR a sdělení podle článků 15 až 22 a 34 o zpracování uvedené v Nařízení GDRP:

Oddíl I.

Informace a sdělení poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů

1. Správce v okamžiku získání osobních údajů od subjektu údajů poskytuje subjektu údajů tyto informace:

a)totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce:
Obchodní společnost ARCHIKA s.r.o. se sídlem č.p. 9, 687 09 Boršice, IČO 27715795, DIČ 27715795, zapsaná ve veřejném rejstříku /obchodním rejstříku/ vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 54106

Kontaktní údaje správce: telefon: 725136851, e-mail: , kontaktní osoba: Jitka Frýbortová
Správce nemá ustanoveného zástupce ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení GDPR, když správce není povinen dle Nařízení GDPR zástupce jmenovat.

b)kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů:
Správce nemá ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení GDPR, když správce není povinen dle Nařízení GDPR pověřence jmenovat.

c)kategorie a druhy osobních údajů zpracovávaných správcem
Předem je nutno uvést, ž osobní údaje lze členit do kategorií dle Nařízení GDPR, kdy lze rozlišovat:
-Osobní údaje dle Čl.6 Nařízení GDPR – jedná se veškeré osobní údaje, vyjma údajů dle Čl.9. a 10 Nařízení GDPR. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány správcem (viz. níže). Osobními údaji se přitom rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tj. subjektu údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby
-Zvláštní kategorie osobních údajů dle Čl.9. Nařízení GDPR – tj. osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. V některých případech jsou i některé z těchto osobních údajů zpracovávány správcem (viz. níže).
-Osobní údaje týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů. Tyto osobní údaje nejsou správcem vůbec zpracovávány.

Osobní údaje lze členit i dle druhu (typu), kdy Nařízení GDPR rozlišuje:
-genetické údaje – jedná se o osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků fyzické osoby, které poskytují jedinečné informace o její fyziologii či zdraví a které vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby. Tyto osobní údaje nejsou správcem zpracovávány.
-biometrické údaje – jedná se o osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje. Tyto osobní údaje nejsou správcem zpracovávány. -údaje o zdravotním stavu – jedná se osobní údaje týkající se tělesného nebo duševního zdraví fyzické osoby, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o jejím zdravotním stavu. Tyto údaje jsou správcem zpracovávány jen v případě, kdy to správci přikazuje zákon (např. problematika povinných zdravotních prohlídek – pracovnělékařské prohlídky)

Dále lze rozlišovat tyto další druhy (typy) osobních údajů (které jsou zpracovávány správcem):
-identifikační a adresní osobní údaje – např. jméno a příjmení subjektu údajů, včetně eventuelního rodného příjmení, titul před jménem, titul za jménem, datum narození, rodné číslo, adresu bydliště a trvalého pobytu atd.
-kontaktní údaje – např. telefonní číslo, fax, e-mail, ID datové schránky
-osobní údaje na úředních listinách, průkazech, osvědčeních atp. – občanský průkaz, řidičský průkaz, svářečský průkaz, průkaz ZTP/P, potravinářský průkaz atd.
-další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo účtu poskytovatele platebních služeb subjektu údajů, fotografie subjektu údajů, daňové identifikační číslo, dosažený stupeň a druh vzdělání, osobní stav atd.

Dále lze osobní údaje rozlišovat, dle toho, zda je subjekt údajů musí správci poskytnout na základě právní úpravy či jiných zákonných důvodů, vyjma souhlasu subjektu údajů (např. pro účely uzavření smluvního vztahu) – zde se jedná o osobní údaje povinné; nebo zda je toliko na vůli a souhlasu subjektu údajů, zda příslušný osobní údaj poskytne (např. při uzavírání smluvního vztahu) či nikoli – zde se jedná o osobní údaje dobrovolné. Osobní údaje povinné jsou níže označovány zkratkou „PÚ“ a osobní údaje dobrovolné zkratkou „DÚ“. Neposkytnutí dobrovolných údajů nemá pro subjekt údajů žádné důsledky, avšak subjekt údajů nemůže požadovat po správci plnění, které je s poskytnutím dobrovolných údajů spojeno; důsledkem neposkytnutí povinných údajů může být neuzavření příslušné smlouvy se subjektem údajů, změna či zrušení takové smlouvy, přerušení plnění dle smlouvy vůči subjektu údajů atp.

Konečně lze osobní údaje rozlišovat dle způsobu jejich získání, a to na údaje získané z přímých zdrojů (tj. přímo od subjektu údajů) nebo údaje získané nepřímo (tj. např. z veřejných rejstříků, od třetích osob, jiných zdrojů odlišných od subjektu údajů)

Správce zpracovává tyto osobní údaje subjektu údajů:

ca) pokud je subjekt údajů fyzická osoba, se kterou má být uzavřen nebo je uzavřen základní pracovně – právní vztah, v rámci kterého má Správce postavení zaměstnavatele a subjekt údajů postavení zaměstnance, pak správce zpracovává tyto osobní údaje subjektu údajů:
– jméno a příjmení subjektu údajů /PÚ/, včetně eventuálního rodného příjmení /PÚ/, titul před jménem /PÚ/, titul za jménem /PÚ/, datum narození /PÚ/, rodné číslo /PÚ/, adresu bydliště /PÚ/ a trvalého pobytu /PÚ/, telefonní číslo /PÚ/, e-mail /PÚ/, dosažený stupeň a druh vzdělání /PÚ/, číslo účtu poskytovatele platebních služeb subjektu údajů /PÚ/, číslo občanského průkazu či jiného ekvivalentního průkazu totožnosti nebo způsobilosti (s uvedením jeho druhu) /PÚ/, velikost obuvi a oblečení /PÚ/, stav /PÚ/, počet vyživovaných osob (z toho dětí) /PÚ/, údaje o rodinných příslušnících /PÚ/, další údaje stanovené zákony ČR a další osobní údaje určené (označené) jednostranně správcem jako údaje povinné nebo označené příslušným orgánem či třetí stranou jako údaje povinné;
– dobrovolné osobní údaje, k jejichž zpracování dá subjekt údajů svůj souhlas.
Uvedené osobní údaje budou zpracovávány pro účely: dobrovolné osobní údaje budou zpracovávány jen na základě souhlasu subjektu osobních údajů s jejich zpracováním pro jeden či více konkrétních účelů uvedených v příslušném prohlášení o souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů; povinné osobní údaje budou zpracovány pro účely plnění a splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, za účelem splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, za účelem ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby; za účelem oprávněných zájmů správce (ochrana a ostraha majetku, plnění povinností spojených s uzavřením a realizací této smlouvy atp.), pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků správce nebo subjektu údajů

cb) pokud je subjekt údajů fyzická osoba, se kterou má být uzavřen nebo je uzavřen právní vztah dle občanského zákoníku nebo jiných právních předpisů (vyjma zákoníku práce), pak správce zpracovává tyto osobní údaje subjektu údajů:
– jméno a příjmení subjektu údajů /PÚ/, titul před jménem /PÚ/, titul za jménem /PÚ/, datum narození /PÚ/, adresu bydliště /PÚ/ a trvalého pobytu /PÚ/, telefonní číslo /PÚ/, e-mail /PÚ/, další údaje stanovené zákony ČR a další osobní údaje určené (označené) jednostranně správcem jako údaje povinné nebo označené příslušným orgánem či třetí stranou jako údaje povinné. Je-li subjekt údajů podnikatelem, pak dále identifikační číslo – IČO (jeli přiděleno) /PÚ/, daňové identifikační číslo – DIČ (jeli přiděleno) /PÚ/, obchodní firmu (má-li ji subjekt údajů) /PÚ/, sídlo /PÚ/, údaje o podnikání subjektu údajů (předmět podnikání nebo činnosti; živnostenské oprávnění nebo oprávnění podle jiného právního předpisu, údaje o zápisu subjektu údajů ve veřejných rejstřících –  obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku) /PÚ/, údaje o plátcovství daně z přidané hodnoty /PÚ/, další údaje stanovené zákony ČR a další osobní údaje určené (označené) jednostranně správcem jako údaje povinné nebo označené příslušným orgánem či třetí stranou jako údaje povinné.
– dobrovolné osobní údaje, k jejichž zpracování dá subjekt údajů svůj souhlas.
Uvedené osobní údaje budou zpracovávány pro účely: dobrovolné osobní údaje budou zpracovávány jen na základě souhlasu subjektu osobních údajů se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů uvedených v příslušném prohlášení o souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů; všechny ostatní osobní údaje budou zpracovány pro účely plnění a splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, za účelem splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, za účelem ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby; za účelem oprávněných zájmů správce (ochrana a ostraha majetku atp.), pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků správce nebo subjektu údajů.

cc) pokud je subjekt údajů fyzická osoba, se kterou má být jednáno ve věcech marketingu správce a nabídky poskytovaných plnění a služeb správcem, pak správce zpracovává tyto osobní údaje subjektu údajů:
jméno a příjmení subjektu údajů /DÚ/, titul před jménem /DÚ/, titul za jménem /DÚ/, adresu bydliště /DÚ/, telefonní číslo /DÚ/, e-mail /DÚ/; další dobrovolné osobní údaje, k jejichž zpracování dá subjekt údajů svůj souhlas.
Uvedené osobní údaje budou zpracovávány pro účely: osobní údaje budou zpracovávány jen na základě souhlasu subjektu osobních údajů se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů uvedených v příslušném prohlášení o souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů; zejména pro účely provádění marketingu a oslovování subjektu s nabídkou možných plnění a služeb správce.

cd) pokud je subjekt údajů fyzická osoba, která zastupuje – nebo jedná za – třetí osobu (se kterou je nebo má být uzavřena smlouva nebo se kterou má vzniknout jiný právní vztah či existuje jiný právní vztah), pak správce zpracovává tyto osobní údaje subjektu údajů:
— jméno a příjmení subjektu údajů /PÚ/, titul před jménem /PÚ/, titul za jménem /PÚ/, datum narození /PÚ/, adresu bydliště /PÚ/ a trvalého pobytu /PÚ/, telefonní číslo /PÚ/, e-mail /PÚ/, vztah subjektu údajů k třetí osobě nebo postavení (funkce) subjektu údajů v třetí osobě, další údaje stanovené zákony ČR a další osobní údaje určené (označené) jednostranně správcem jako údaje povinné nebo označené příslušným orgánem či třetí stranou jako údaje povinné či uvedené v příslušné smlouvě uzavřené mezi správcem a třetí osobou.
– dobrovolné osobní údaje, k jejichž zpracování dá subjekt údajů svůj souhlas.
Uvedené osobní údaje budou zpracovávány pro účely: dobrovolné osobní údaje budou zpracovávány jen na základě souhlasu subjektu osobních údajů se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů uvedených v příslušném prohlášení o souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů; všechny ostatní osobní údaje budou zpracovány pro účely plnění a splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, za účelem splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, za účelem ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby; za účelem oprávněných zájmů správce (ochrana a ostraha majetku atp.), pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků správce nebo subjektu údajů.

d)účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování:

da) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny:
-plnění zákonných a smluvních povinností ze smluv uzavíraných správcem se subjektem údajů či třetí osobou, včetně přípravy a vyhotovení těchto smluv, včetně provádění změn těchto smluv; plnění povinností souvisejících s cit. smlouvami.
-provádění marketingu (nabídka služeb a plnění správce)
-evidence zájemců o služby a plnění správce
-vedení spisových a archivačních povinností dle právního řádu ČR
-ochrana majetku a osob a další oprávněné zájmy správce
-plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
-určení, výkon nebo obhajoba právních nároků správce nebo subjektu údajů
-přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy
-ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

db) právní základ pro zpracování: Nařízení GDPR a ZOOÚ, příslušná smlouva uzavřená mezi správcem a subjektem údajů, příslušná smlouva uzavřená mezi správcem a třetí osobou, příslušné nikoli smluvní ujednání či právní jednání správce a/nebo subjektu údajů. Účely zpracování včetně právního základu a právních důvodů zpracování jsou stanoveny též pod podpísm. ca) až cd) tohoto oddílu této Informace OU, kdy rozsah a způsob zpracování je dán právní úpravou, smlouvou nebo v Prohlášení o udělení souhlasu subjektu údajů; včetně rozsahu a způsobu zpracování běžných, obvyklých nebo i zaužívaných mezi správcem a subjektem údajů.

e)oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR:
Oprávněnými zájmy správce jsou řádné a včasné plnění právní úpravy ČR, a to i v oblastech archivnictví a spisové služby, zájem na řádném a včasném plnění zákonných a smluvních povinností, zájem na včasném a řádném plnění správce vůči ČR a jeho orgánům ČR, ochrana života a zdraví osob, ochrana a ostraha majetku a dalších hodnot

f)případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů :
-osoba vedoucí účetnictví správce
-právní zástupce správce
-osoba udržující a spravující Systém S (software a hardware) správce
-příslušné orgány státní správy a soudnictví (Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny atp.)
-smluvní strany příslušných smluv uzavřených se správcem
-další příjemci dle určení a potřeb správce

g)Informace o úmyslu správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci Nařízení GDPR, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny: Správce nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, ani nemíní provádět jiné předání osobních údajů dle tohoto písmene této listiny.
2.Vedle informací uvedených v odstavci 1 poskytuje správce – za účelem zajištění spravedlivého a transparentního zpracování – subjektu údajů v okamžiku získání osobních údajů tyto další informace:

h)doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:
Osobní údaje budou uloženy po dobu, po kterou je správce dle právní úpravy povinen příslušné osobní údaje uchovávat (např. zákony upravující archivnictví a spisovou službu, pracovně-právní předpisy, předpisy sociálního a důchodového zabezpečení)

ch) existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů; Vzor uplatnění těchto práv je k dispozici v tištěné formě na každé provozovně správce a dále v písemné elektronické formě na www. stránkách správce, tj.: www.archika.cz
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány (blíže viz. čl. 15 Nařízení GDPR). Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na žádost subjektu údajů nepřesné osobní údaje, které se ho týkají (blíže viz. čl.16 Nařízení GDPR). Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů (blíže viz. čl.17 Nařízení GDPR) představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny příslušné podmínky zákonné podmínky a subjekt údajů o to požádá.
Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů (blíže viz. čl.18 Nařízení GDPR).
Správce má oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování (blíže viz. čl.19 Nařízení GDPR) vůči jednotlivým příjemcům; Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.
Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, a při zpracování pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku (blíže viz. čl.21 Nařízení GDPR).
Právo na přenositelnost údajů (blíže viz. čl.20 Nařízení GDPR) dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jestliže osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů či jiných zákonných důvodů, vyjma souhlasu se zpracováním dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR
V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat stížnost přímo správci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (dále též jen „Úřad pro ochranu osobních údajů“).
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování dle čl.22 Nařízení GDPR.
Subjekt údajů má právo na oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů při splnění podmínek dle čl.34 Nařízení GDPR, kdy toto ustanovení Nařízení GDPR dále určuje náležitosti a rozsah takového oznámení i případy, kdy se oznámení subjektu údajů nepodává.
Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) a dále v  ustanoveních čl. 15 až 22 a 34 Nařízení GDPR.

i) pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR, existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
Pokud je zpracování založeno jen a toliko na souhlasu subjektu údajů dle cit. ustanovení Nařízení GDPR, je subjekt údajů oprávněn kdykoli svůj souhlas odvolat, čímž není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

j)existence práva podat stížnost u dozorového úřadu
Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Na území ČR je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.
Aniž je dotčena jakákoli dostupná správní či mimosoudní ochrana, včetně práva na podání stížnosti u dozorového úřadu (viz. shora), má každý subjekt údajů právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení GDPR byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením GDPR. Řízení proti správci se zahajuje u soudů ČR. Řízení se může popřípadě zahájit i u soudů členského státu EU, kde má subjekt údajů své obvyklé bydliště.
Subjekt údajů má též právo pověřit neziskový subjekt, organizaci nebo sdružení, jež byly řádně založeny v souladu s právem ČR, aby jeho jménem podal stížnost a uplatnil práva uvedená pod tímto písmenem této Informace OU shora.

k)skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů
U Správce nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování, uvedenému c Čl. 22 odst.1 a 4 Nařízení GDPR.

3. Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace uvedené v odstavci 2 tohoto oddílu této Informace OU.

Oddíl II.

Informace a sdělení poskytované v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů

1. Jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, pak poskytuje správce subjektu údajů tímto tyto informace:
– informace, jak uvedeny v odst.1., 2. a 3. Oddílu I. této Informace OU.

2. Při poskytování Informací o zdrojích, ze kterých osobní údaje pocházejí, a případně informacích o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, postupuje správce dle Nařízení GDPR, kdy však platí, že pokud správce výslovně nesdělí subjektu údajů něco jiného, tak údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.

Oddíl III.

Postup subjektu údajů při uplatnění jeho práv dle čl.15 až 22 a 34 Nařízení GDPR

Vzor žádosti subjektu údajů o informace (žádosti subjektu údajů o vydání potvrzení o zpracování osobních údajů a získání přístupu k informacím, o uplatnění práv subjektu údajů) – dále jen „Žádost SU“ je v tištěné podobě k dispozici v každé provozovně správce. Subjekt údajů může uplatnit svá práva dle čl.15 až 22 a 34 Nařízení GDPR i prostřednictvím Žádosti SU; podat Žádost SU však nelze vyplněním vzoru Žádosti SÚ na webových stránkách správce.

Pro vyřizování Žádosti SU subjektu údajů platí u správce následující postup:
– jakákoli Žádost SU musí být provedena a doručena správci v tištěné listinné formě či doručena prostřednictvím datových schránek nebo e-mailu (kdy musí být prokazatelně ověřen podpis subjektu údajů). V případě, že Žádost SU nebude subjektem údajů (dále též i jen „žadatel“) předložena v některé z forem shora uvedených, vyzve správce bez zbytečného odkladu žadatele k podání Žádosti SU v kvalifikované formě (viz. předchozí věta), přičemž výzva správce bude minimálně provedena ve stejné formě, v jaké byla Žádost SU provedena žadatelem. V případě, kdy žadatel ve lhůtě 15-ti dnů od doručení výzvy správce (k sjednání nápravy ohledně formy Žádosti SU) mu nedoručí Žádost SU v řádné formě, odloží správce takovou Žádost SU ad acta bez dalšího vyřizování (o čemž musí být žadatel ve výzvě k sjednání nápravy poučen) a tuto skutečnost vyznačí v evidenci (viz. níže)
– O všech správci doručených Žádostech SU správce v

ede samostatnou evidenci (odpovídá jednatel správce), kdy každá Žádost SU musí být zaevidována, musí jí být přiřazeno pořadové číslo (podle data doručení), musí být evidován její právní důvod, žadatel a způsob vyřízení
– Pokud Žádost SU podává fyzická osoba samotná (jejichž údajů se Žádost SU týká – tj. subjekt údajů), pak takové Žádosti SU správce:
—– bez zbytečného odkladu vyhoví (pokud to Nařízení GDPR a právní úprava ČR ukládá), nebo
—– nevyhoví a tuto zamítne (pro její rozpor s Nařízením GDPR nebo právní úpravou ČR) s tím, že zamítnutí žádosti řádně odůvodní,
a to vždy při užití stejné nebo rovnocenné formy, v jaké byla Žádost SU podána
– Pokud Žádost SU podává fyzická osoba odlišná od fyzické osoby, k jejímž osobním údajům se Žádost SU vztahuje, pak takovou Žádost SU správce bez zbytečného odkladu zamítne, kdy žadatele vyrozumí o zamítnutí Žádosti SU při užití stejné nebo rovnocenné formy, v jaké byla Žádost SU podána. Ustanovení předchozí věty neplatí v případech, kdy povinnost vyhovět žádosti správci ukládá Nařízení GDPR, právní úprava nebo pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu; v takových případech postupuje správce analogicky dle předchozí odrážky tohoto oddílu.

ARCHIKA s.r.o.